Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument


Dienstenwijzer van Financieel Kantoor Oud Schoten

A. Inleiding
De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen en andere financiŽle producten. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

B. Wie zijn wij?
Wij zijn een op 01-04-2005 opgericht kantoor dat voor particulieren en bedrijven levens- en schade- verzekeringen, consumptief krediet en hypotheken adviseert en afsluit.† Onze rechtsvorm is een V.O.F. met de volgende inschrijving in de registers van de Autoriteit FinanciŽle Markten ( AFM ):

AFM Vergunningnummer 12005504
Statutaire naam Financieel Kantoor Oud Schoten
Handelsnaam nvt
Statutaire plaats
Haarlem
Land Nederland
KvK nummer
34224115

Vergunning
Financiele Dienst Product Begindatum Einddatum
Adviseren (2:96) Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen 01 jul 08  


Vergunning
Financiele Dienst Product Begindatum Einddatum
Bemiddelen (2:80) Consumptief krediet 28 sep 07
Bemiddelen (2:80) Hypothecair krediet 28 sep 07  
Bemiddelen (2:80) Levensverzekeringen 28 sep 07  
Bemiddelen (2:80) Schadeverzekeringen 28 sep 07  
Bemiddelen (2:80) Spaarrekeningen 28 sep 07  


Beleidsbepalers
Naam
M.S. van Ling Loman
W.E. van Ling


 Onze adresgegevens zijn: Vergierdeweg 180 2026 ZH Haarlem en we zijn als volgt te bereiken
T 023-5392102
M 06-20615670
E info@oudschoten.nl
W www.oudschoten.nl

C. Wat doen wij?

1. Algemeen
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

2. Specifiek
a. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product. Bij deze advisering baseren wij ons advies niet op een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland werkzame hypotheekverstrekkers / verzekeraars. Wij doen zaken met 15 hypotheekverstrekkers voor nieuwe hypotheken en 9 hypotheekverstrekkers waarvoor we wijzigingen doorvoeren. Hierbij gebruiken wij de diensten van serviceprovider Finsys in Geleen. Verder doen we rechtstreeks zaken met ASR Verzekeringen en Klaverblad Verzekeringen en brengen we verzekeringen onder via serviceproviders Voogd&Voogd en DAK, waardoor we bij bijna alle grote aanbieders terecht kunnen. Zie verder onder G;
b. Wij controleren de polis en de premie / hypotheekstukken die hypotheekverstrekkers / verzekeraars bij u in rekening brengen;
c. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven met betrekking tot via onze bemiddeling afgesloten polissen en andere financiŽle producten;
d. Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.
e. Wij geven geen advies op gebied van beleggingen. Indien U wilt switchen van fondskeuze dient U dit rechtstreeks met de verzekeraar af te stemmen.

D. Wat verwachten wij van u?
1. In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zo nodig laten corrigeren.

4. Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij deze ook schriftelijk per post, per fax of e-mail aan ons te bevestigen

E. Onze bereikbaarheid
1. Wij zijn op werkdagen van 08:30 tot 17:30 geopend en bij noodgevallen ís avonds en in het weekend telefonisch te bereiken op de telefoonnummers
06-20615670 / 06-30418158.
2. Als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen.
3. Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen of direct contact opnemen met de verzekeraar.

F. De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de verzekeringsmaatschappij de premie incasseert. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.

G. Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen.
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiŽle producten (verzekeringen) van de verzekeraars of financiŽle instellingen waar wij een agentschap of sub agentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiŽle instellingen zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiŽle instellingen. Een lijst met namen van verzekeraars of financiŽle instellingen met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe*.

Wij bemiddelen niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

Wij zijn niet in het bezit van 10% of meer van de aandelen van een verzekeraar of financiŽle instelling waarvoor wij bemiddelen.

H. Hoe worden wij beloond?
Wij kunnen op 2 manieren inkomsten ontvangen nadat wij hebben bemiddeld in een van Uw Financiele producten.
Voorafgaand aan het afsluiten van deze producten zullen wij dit met U bespreken en heeft U hierover duidelijkheid .

1) Hypotheken, Levensverzekeringen, AOV
Wij brengen bij U een bedrag in rekening voor onze bemiddeling.
Hierbij werken wij met vaste tarieven welke zijn opgebouwd uit een vergoeding voor onze bemiddeling ( a € 100,- per uur )en eventuele kosten welke wij zelf moeten maken aan o.a.
serviceproviders.

Bij ons eerste gesprek zullen we het vaste tarief bespreken en pas na het door U en ons gezamenlijk ondertekenen van het opdrachtformulier zullen wij het volgende voor U verzorgen:
inventarisatie
advisering
aanvragen offerte / product
begeleiden voortgang van de aanvraag
controleren op juistheid van de documenten van de aanbieder
Dit alles met zoveel adviesgesprekken als U of wij nodig achten.

De inhoud van deze inventarisatie, advisering, aanvragen product en de adviesgesprekken zullen we opnemen in het opdrachtformulier.
Wij ontvangen geen inkomsten van aanbieders van financiële producten.

In het geval we gezamenlijk besluiten om af te wijken van deze vaste tarieven zullen we dit aangeven in het opdrachtformulier.

Vaste tarieven
Hypotheken € 2.600,-
Levensverzekering € 250,-
Uitvaartverzekering € 75,-
AOV € 500,-

Bovengenoemde vaste tarieven betaalt U bij het tot stand komen van het financiële product. Na het tot stand komen van het product hebben wij een wettelijke zorgplicht. De vergoeding voor het vervullen van deze zorgplicht is niet in deze tarieven opgenomen. De vergoeding hiervoor bedraagt € 100,- per uur

2) Schadeverzekeringen excl. AOV
Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) en financiële instelling(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.
U ontvangt hierbij dus geen nota meer van ons.I. Onze kwaliteit
1. Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12005504. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen bij financiŽle diensten.
2. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34224115
3. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 30002811
4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij BAVAM

J. Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beŽindigen. U kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beŽindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

K. Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.

Onze Klachtenregeling:

1. Brieven met de indicatie klacht zullen zo mogelijk beoordeeld worden door iemand anders binnen of buiten ons bedrijf.

2. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw klacht binnen een week.

3. Ons streven is om binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie op de klacht te geven, zo mogelijk in de vorm van een definitief standpunt. Als dat definitieve standpunt niet kan worden gegeven zal wel worden aangegeven wat daaraan nog in de weg staat en op welke termijn en afhankelijk van welke omstandigheden een verdere berichtgeving zal volgen.

4. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen.

Indien wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257,
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 http://www.kifid.nl
U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.

L. Datum/volgnummer
Volgnummer 004, opgesteld te Haarlem op 26 oktober 2018.